Her er du: Danmark Viborg Amt Dølby Sogn
Skifte efter
Maren Laursdatter
Øxenvad
1800
Anno 1800 Onsdagen den 8 April mødte Skifteforvalter, S.T. Hr. Justitzraad Christian Lange til Edelgave i Siædland og Skivehuus ved Examinatus Jens Werner Hiersing af Hem i Stervboen i Broegaard, een udflÿttet Gaard fra Øxenvad Bÿ, Dölbÿe Sogn efter afgangne Maren Laursdatter, Aftægtsmanden af bemælte Broegaard Christen Svendsen hans afdøde Hustrue, som den 8de Martii sidst ved Døden afgik sammesteds, og i hvilken Selveyergaard, som er solgt fra Skivehuus i Følge Forordningen af 13 Maii 1769. Herligheden er reserveret til Skivehuus i Henseende til Skiftehold. -

Ved Forretningen var tilstede Enkemanden Christen Svendsen. Paa Skifte Rettens Tilspørgsel an-melte bemelte Enkemand Christen Svendsen, at Arvingerne efter … følgende eeneste levende Ar-vinger, nemlig 1. Svend Christensen, Gaardfæster i Lund Bÿe, 2. En Sön Niels Christensen, Huus-fæster af … Huus paa Himmerland 41 Aar, 3. En Sön Christen Christensen, Selveÿer, Boelsmand i Øxenvad, 37 Aar, 4 En Sön Peder Christensen, 32 Aar, tiener hos ,,,, Madame Svindt paa Seb-bercloster, og 5. En Sön Jens Christensen, Selveÿergaardmand af ovenmelte …, 25 Aar, samt 6. En Datter Johanne Christensdatter i Egteskab med Gaardfæsteren af Krabbesholms ... Christen Mathia-sen i Hem. Alle disse benævnte … ved Forretningen tilstede, undtagen Sönnerne Niels od Peder Christenssönner, paa hvilkes og egne Vegne nærværendes og tilstede Sönnen Selveÿer Christen Christensen her af Broegaard . Og … i Anförtes Overværelse, samt tvende af ….. Vitterligheds og Vurderingsmænd, nemlig Morten Kieldsen og Jens Winde, begge Se…(Eftersom Sognefogden Morten Christensen i Trustrup var …. Begÿndt, fremmet og foretaget …

Enkemanden Christen Svendsen foreviste .. afdöde Hustrues Efterladenskaber, som er fölgende:

  Rd M Sk
       
1 grön Rÿes[1] Skiört

1    
1 blaae firselet Tröÿe   4  
1 trÿkket Snörliv med et Par grönne Ermer   4  
1 Kartuuns Kaabe med ulden … 1    
1 sort torsellet[2] Skiört   4  
1 blaa Forklæde   1  
1 sort firselet[3] Kiortel   5  
1 ulden Tröÿe   3  
2de Serker   3  
En Deel adskiellige Fruentimmer Linnet bestaaende af Törklæde og andet   4  
! gammel Fÿr Halv Kiste   2  
Er 7    
Da nu intet videre forefandtes forefandtes, saa tilspurgte Retten tilstedeværende Arvinger om de vidste meere … Stervboen til Indtægt, end som allerede registeret er, det være sig af hvad Navn nævnes kan? Hvor… samtlig svarede Neÿ, de vidste aldeles intet meere….

Derefter anmelte Enkemanden, Christen Svendsen, at den Afdødes Begravelse havde kostet ham i alt … Altsaa overstiger Udgivten Indtægten den Summa … hvoraf erfares at intet bliver til Arv, og Deeling imellem Arvingerne. Enkemanden Christen Svendsen …. at naar han maatte beholde det her vurderede vil han eene og alene paatage sig …. Dette Skiftes Bekostning, og til Revisions ….. Arvingerne erklærede at de havde intet ………, men gierne overdrog ham …… til Eÿe og Brug som sit eget, …. sit Tilbud i et og alt.

Skifte Retten kunde intet have imod saadan Arvingernes Foreening …… med det registerede og vurderede til Enkemanden Christen Svendsen til Eÿe, Brug og Raadighed, som sit eget, dermed i alle navnlige Maader at handle og raade som han best veed, vil og kan , imod at han i et og alt opfÿlder sit Tilbud.

Arvingerne begierede at Skiftet i Dag maatte sluttet, hvilket og hermed skeer. At dette Skifte da saaledes i Dag er sluttet og at saaledes er passeret og tilgaaet , bevidnes med Hænders Underskrivt. Skiftestedet, Dag og Dato som först melt.

Paa S.T. Herr Skifteforvalterens Vegne Hiersing
Christen Svendsen. Enkemanden. Svend Christensen
med paaholden Pen med paaholdt Pen
Christen Christensen Jens Christensen
med paaholdt Pen
Christen Matisen
med paaholdt Pen
 

 

Som overværende Vitterligheds- og Vurderingsmænd
Morten Kieldsen Jens Jensen Winde
Kilde: Skifteprotokollen for Skivehus. G 180 - 2 folio 92B - 94A
Protokollen er medtaget af tidens tand, særlig fugtskade.

[1] Groft, loddent og uldent stof. Filt.
[2] Stof, som er vævet med 2 skafter
[3] Tøj som væves med fire sel eller skafter. Bliver stribet.